POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ACCESSPRO.PL
ORAZ POLITYKA COOKIES

I.
Definicje

Użyte w treści Regulaminu terminy oznaczają:

 1. Administrator – administrator Portalu i administrator danych osobowych Użytkowników, tj. Accesspro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-956), ul. Królewicza Jakuba 76 lok. 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496105, NIP: 9512376894, REGON: 147078413
 2. Pliki cookies – dane dotyczące wizyty w Portalu, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Administrator stosuje następujące pliki cookies:
  1. tymczasowe (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (permanent cookies),
  3. pliki podmiotów trzecich (third parties cookies), zbierane za pomocą m.in. pikseli Facebook.
 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
 4. Portal – strona internetowa accesspro.pl umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług Administratora.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu treści poświęconych szeregu dziedzinom, takim jak zdrowie, podróże, styl życia, biznes oraz szeroko rozumianych treści marketingowych.\
 7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

 

II.
Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ma charakter informacyjny.
 2. Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO.
 3. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Polityki Prywatności.

 

III.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Accesspro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-956), ul. Królewicza Jakuba 76 lok. 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496105, NIP: 9512376894, REGON: 147078413 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: m.kozlowski@accesspro.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe, które Użytkownicy udostępniają w trakcie korzystania z Portalu, niezbędne w celu należytego świadczenia Usługi. Administrator przetwarza dane udostępniane i podawane przez Użytkowników w formularzach znajdujących się na Portalu, w historii przeglądania stron.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 4. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępnienia treści zgromadzonych w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zbadania preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 7. w celach marketingowych Administratora, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i personalizacji ofert usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, a także polegających na promowaniu usług Administratora oraz zarządzaniu usługami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności w celach archiwizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą jedynie pracownicy
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 12. W przypadku skorzystania z Portalu, w szczególności w przypadku dodawania komentarzy pod treściami publikowanymi na Portalu, Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:
  1. Imię
  2. Adres e-mail
 13. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie Administrator informuje, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia dostępu i możliwości korzystania z Portalu.
 14. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:
 15. prawo dostępu do treści swoich danych;
 16. prawo ich sprostowania;
 17. prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 18. prawo ograniczenia przetwarzania;
 19. prawo wniesienia sprzeciwu;
 20. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych;
 21. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IV.
Polityka cookies

 1. Podczas korzystania z Portalu, automatycznie zbierane są Pliki cookies.
 2. W Plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści umieszczonych w Portalu.
 3. Informacje przechowywane w Plikach cookies służą między innymi do rejestrowania preferencji Użytkowników, dostosowania Portalu do preferencji Użytkownika, w szczególności do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu. Dzięki korzystaniu z Plików cookies możliwe jest stałe doskonalenie struktury i zawartość Portalu, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom Użytkowników.
 4. Użytkownik ma prawo do zaprzestania dostarczania Administratorowi informacji w ramach Plików cookies. Aby tego dokonać, Użytkownik zobowiązany jest zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.
 5. Administrator informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w zamieszczaniu Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.
 6. Pliki cookies Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

V.
Postanowienia końcowe

 1. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane Administrator zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.